آذر
۰۷

کلامی از شیخ بهایی !!!!

همه روز روزه رفتن ، همه شب نماز کردن  
همه ساله حج نمودن ، سفر حجاز کردن
زمدینه تا به مکه ، به برهنه پای رفتن
دو لب از برای لبیک ، به وظیفه باز کردن
به معابد و مساجد ، همه اعتکاف جستن
زمناهی و ملاهی ، همه احتراز کردن
شب جمه ها نخفتن ، به خدای راز گفتن
زوجود بی نیازش ، طلب نیاز کردن
به خدا قسم که آن را ، ثمر آن قدر نباشد
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن