خرداد
۱۹

انتقال از مشهد به سبزوار

Burial of the dead