آوریل
08

دعوت به زندگی

شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی ،
اما حال که به آن دعوت شدی …..
تا میتوانی زیبا برقص ……

چارلی چاپلین