ژوئن
24

انعکاس تو

پدر و پسر در کوه ها قدم می زدند.
ناگهان پسرک زمین خورد و صدمه دید فریاد کشید ووواو… با کمال تعجب شنید صدایی در کوهستان تکرار کرد : ووواو…
با تعجب فریاد کشید: ” تو کی هستی؟”
و جواب شنید: ” تو کی هستی؟”
پسرک فریاد کشید: “من تو را تحسین می کنم”
صدا جواب داد: “من تو را تحسین می کنم”
پسرک عصبانی شد و فریاد زد: “ترسو” و جواب شنید: “ترسو”

پسرک به طرف پدرش برگشت و پرسید: “داره چه اتفاقی می افته؟”
پدر لبخندی زد و گفت: “پسرم دقتکن” و فریاد کشید: تو یک قهرمان هستی” صدا پاسخ داد: “تو یک قهرمان هستی.”

پسرک شگفت زده شد اما چیزی دستگیرش نشد.پدر پاسخ داد :
مردم این پدیده را اکو می نامند اما در واقع این زندگی است. هر چیزی که انجام دهی یا بگویی بسوی تو باز خواهد گشت و زندگی انعکاس کارهای ماست. اگر در دنیا بدنبال عشق باشی، در حقیقت عشق را بوجود می آوری. اگر رقابت بیشتری بخواهی، رقابت را بوجود می آوری و این هماهنگی میان همه چیز و در همه جوانب زندگی برقرار است.تو هر چیزی را که به زندگی بدهی، زندگی همان را به تو خواهد داد.
زندگی تو یک اتفاق نیست،آن ها انعکاس وجود خود تو هستند…

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.