آوریل
26

یک جایی …

یک جایی میرسد که آدم دست به خودکشی میزند!
نه اینکه تیغ بردارد و رگش را بزند!!
نه!!!
قید احساسش را میزند!

اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند

باور نمی کنند

چیزی از دست داده باشی …!