خرداد
۲۰

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند

Stone

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند.

اما نه وقتی که در میانشان هستی، نه…

آن جا که در میان خاک خوابیدی؛

سنگ تمام را می گذارند و می روند …!

خرداد
۲۰

آرامگاه …..

Landfill