فوریه
28

سنگ نوشته ای در لابی CIA

سنگ نوشته ای در لابی CIA وجود دارد مبنی بر اینکه : حقیقت را بدانید تا رها شوید .

دانش قدرت است زیرا به شما اجازه تصمیم گیری آگاهانه بر اساس حقایق هستی را می دهد، نه بر اساس باورهای گاها اشتباه.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.