آوریل
26

کارهای نیک

کارهای نیک

این مطلب، نوشته ای کوتاه و در عین حال جذاب است که دالایی لاما برای سال ۲۰۰۸ افاده کرده است.

۱ – به خاطر داشته باش که عشقهای سترگ و دستاوردهای عظیم، به خطر کردنها و ریسکهای بزرگ محتاجند.
۲ – وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.
۳ – این سه میم را از همواره دنبال کن:
الف – محبت و احترام به خود را
ب – محبت به همگان را
ج – و مسئولیت پذیری در برابر کارهایی که کرده ای
۴ ـ به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی گاه یک شانس بزرگ است..
۵ ـ اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی اول قواعد را بیاموز.
۶ ـ به خاطر یک مشاجرۀ کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.
۷ – وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده ای، گامهایی را پیاپی برای رفع آن خطا بردار.
۸ – بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.
۹ – چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزشهای خود را به سادگی در برابر آنها وا نده.
۱۰ – به خاطر داشته باش گاه سکوت بهترین پاسخ است.
۱۱ – شرافتمندانه بزی؛ که هر گاه بیشتر عمر کردی، با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی..
۱۲ – زیرساخت زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.
۱۳ – در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا می کنی و از او گلایه داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه های قدیم نگیر.
۱۴ – دانش خود را با دیگران در میان گذار… این تنها راه جاودانگی است.
۱۵ – با دنیا و زندگی زمینی بر سر مهر باش.
۱۶ – سالی یک بار جایی برو که تا کنون هرگز نرفته ای.
۱۷ – بدان که بهترین ارتباط آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به هم سبقت گیرد.
۱۸ – وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه را از دست داده ای که چنین را به دست آورده ای.
۱۹ – در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.