دسامبر
03

نابودیه لودیه !

کروسوس پادشاه لودیه تصمیم گرفت به ایرانیان حمله کند.
با این حال خواست که با پیشگویان معبد دلفی یونان مشورت کند.
پیشگو گفت:”مقدر شده است که امپراتوری بزرگی به دست تو ویران شود.”
کروسوس با شادمانی اعلان جنگ کرد.
پس از دو روز نبرد،لودیه مغلوب ایرانیان شد،پایتختش قلع و قمع شد و کروسوس نیز به اسارت درآمد.
او خشمگین از سفیرش خواست تا به یونان برود و به کاهنان معبد دلفی بگوید که در پیشگوییش چقدر به خطا رفته است.
کاهن به سفیر گفت:”نه،آن که اشتباه می کرد تو بودی.
تو امپراتوری بزرگی را نابود کردی:لودیه.”!

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.