دسامبر
05

حکایت فـیـل و درخـت!

در سیرک پای بچه فیل را با طناب به تنه درختی می بندند و او هرچه تقلا میکند، نمی تواند خود را آزاد کند.
اندک اندک باور میکند تنه درخت از او نیرومند تر است.
هنگامیکه فیل بزرگ و نیرومند شد کافیست پای فیل را به نهالی ببندند.
او برای آزادکردن خود تلاش نمی کند.

ما نیزاغلب اسیر بندهای شکننده ایم اما چون به قدرت تنه درخت عادت کرده ایم شهامت مبارزه نداریم.
بی آنکه بفهمیم تنها یک عمل متهورانه ساده برای دست یافتن ما به آزادی کافیست.
(پائولو کوئیلیو)

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.