دسامبر
07

سه چیز در زندگی Three things in life

Three things in life that are never certain
سه چیز در زندگی پایدار نیستند.

Dreams
رویاها
Success
موفقیت ها
Fortune
شانس

Three things in life that,one gone never come back
سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند.

Time
زمان
Words
کلمات
Opportunity
موقعیت

Three things in life that can destroy a man/woman
سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند.

Alcohl
الکل
Pride
غرور
Anger
عصبانیت

Three things that make a man/woman
سه چیز انسانها رو می سازند.

Hard work
کار سخت
Sincerity
صدق و صفا
Commitment
تعهد

Three things in life that are most valuable
سه چیز د زندگی خیلی با ارزش هستند.

Love
عشق
Self-confidence
اعتماد به نفس
Friends
دوستان

Three things in life that may never be lost
سه چیز در زندگی هستند که نباید از بین بروند.

Peace
آرامش
Hope
امید
Honesty
صداقت

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.