ژانویه
25

وسعت

کودکی که لنگه کفشش را امواج از او گرفته بود، روی ساحل نوشت : دریا دزد است.

مردی که از دریا ماهی گرفته بود، روی ساحل نوشت : دریا سخاوتمندترین سفره هستی است.

موج دریا آمد و جملات را با خود محو کرد و این پیام را به جا گذاشت :

برداشت دیگران در مورد خود را در وسعت خویش حل کنیم.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.