فوریه
20

اصول زندگی زرتشت

از زرتـشت سئوال کردند:

زندگی خود را بر چند اصل استوار کردی؟
فرمودند:
۱٫ دانستم کار مرا دیگری انجام نمی دهد، پس تلاش کردم.
۲٫ دانستم که خدا مرا می بیند، پس حیا کردم.
۳٫ دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم.
۴٫ دانستم پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.