مارس
01

فرازی از وصیت نامه کورش کبیر

مردم اغلب بی انصاف و بی منطق و خود محورند ، آنان را ببخش
اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ، ولی مهربان باش
اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند ، ولی شریف و درست کار باش
نیکی های امروزت را فراموش می کنند ، ولی نیکوکار باش
بهترین های خود را به دنیا ببخش ، حتی اگر کافی نباشد
ودر نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان تو و خداوند است ، نه میان تو و مردم !

کورش کبیر

ارسالی از : تبسم سکوت

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.