ژوئن
22

وقتی . . .

وقتی تو خودت گیر می کنی !
وقتی همه چیز برات میشه یه سوال !
وقتی توی تکرار صحنه ها اسیر میشی !
وقتی اونقدر خسته میشی که حتی از فکر کردن به فکر کردن هم بیزار میشی !
وقتی کسی نیست که بفهمه چی میگی !
وقتی مطمئنی ! اونی که امروز می آد فردا میره .. !
وقتی مجبوری خودتم گول بزنی !
وقتی حتی شهامت خیلی چیزها رو نداری !!!
وقتی می دونی هیچ کس و هیچ چیز خودش نیست !
وقتی می دونی همه چی دروغه !
وقتی می دونی که نباید به هیچ قول و قراری ! اعتماد کنی !
وقتی می فهمی که نباید می فهمیدی .. !
وقتی روزگار یادت میده که باید سوخت و ساخت !
وقتی می خندی به اینکه کارت از گریه گذشته !
وقتی قراره هیچ چی جای خودش نباشه !
وقتی منتظر یه اتفاقی و اون اتفاق هیچ وقت نمی افته .. !
وقتی نباید اونی باشی که هستی !
وقتی بهت می فهمونن دوست داشتن یه معاملست !
وقتی تو رو بخاطر صداقتت محکوم می کنن !
وقتی خوشحال میشن که غرورت بشکنه !
وقتی حرفاتو فقط دیوار می فهمه ! … !
وقتی ………………………….. !
میشی اینی که آلان هستی ! ! !

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.