اکتبر
07

کاش میشد فریاد بزنم: پایان

دوباره دلم شکست…از همان جای قبلی…
کاش میشد آخر اسمت نقطه گذاشت تا.!
دیگر شروع نشوی…..کاش میشد فریاد بزنم: “پایان”…
دلم خیلی گرفته…..
اینجا نمیتوان به کسی نزدیک شد!
آدمها از دور دوست داشتنی ترند……….