نوامبر
15

امضاء

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی،
Say what you can write,

چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی
Write what you can sign,

و چیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی !
And sign what you can stand by!

ناپلئون بناپارت

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.