ژانویه
12

چطوری؟

کاش اون لحظه ای که یکی ازت می پرسه” حالت چطوره؟
” و توجواب می دی ” خوبم”،
کسی باشه که محکم بغلت کنه وآروم تو گوشت بگه :
” می دونم خوب نیستی”
how-are-you1

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.