آوریل
28

زخمی که نمی بینیم

می دانید….؟ خشونت
همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست
خشونت، تحقیر..، آزار..و گاهی یک نگاه است…. نگاه مردی به یقه ی پایین آمده ی لباس زنی وقتی که دولا شده و چایی تعارف می کند
نگاه برادری است به خواهرش وقتی در مهمانی بلند خندیده….
نگاهی که ما نمی بیینیم.
که نمی دانیم ادامه اش وقتی چشم های ما در مجلس نیستند چیست…
ترسی است که آرام آرام در طول زمان بر جان زن نشسته
خشونت بی کلام و بی تماس بدنی، مردی است که در را که باز می کند، زن ناگهان مضطرب می شود، غمگین می شود… نمی داند چرا… در حضور مرد انگار کلافه باشد. انگار خودش نباشد.
انگار بترسد که خوب نیست… که کم است… که باید لاغرتر باشد.. چاق تر باشد… زیباتر باشد… خوشحال تر باشد …سنگین تر باشد جذاب تر باشد…. خانه دارتر باشد… عاقل تر باشد
خشونت آن چیزی است که زن نیست و فکر میکند باید باشد
خشونت آن نقابی است که زن می زند به صورتش تا خودش نباشد
تا برای مرد کافی باشد.
مرد می تواند زن را له کند بدون اینکه حتی لمس اش کند. بدون اینکه حتی بخواهد لهش کند. این ارث مردان است که از پدران پدرانشان بهشان رسیده !
خشونت، آزار و تحقیر ادامه همان: مادر … ها، … ها، خواهر…ها، مادرش را فلان ، عمه اش را بیسار«می کنم» هایی است که به شوخی و جدی به هم و به دیگران می گوییم.
خشونت، آزار و تحقیر همان زن صفت، مثل زن گریه می کردی هایی است که بچه هایمان از خیلی کودکی یاد می گیرند.
خشونت، آزارو تحقیر پله های بعدی نردبانی هستند که پله ی اولش با فلانی و بیساری معاشرت نکن چون …
فلان لباس را نپوش چون … است
چون هایی که اسمشان می شود “عشق”…..
عشق هایی که می شوند ابزار کنترل…
که منتهی می شوند به زنانی بی اعتماد به نفس..، بی قدرت..، غمگین..، تحقیر شده..، ترسان..، وابسته..، تهدید به ترک شده.. و شاید کتک خورده……. که فکر می کنند همه ی زخم هایشان از عشق است ….که مرد عاشق زخم می زند و زخم بالاخره خوب می شود
خشونت زنی است که زیر نفس های آغشته به بوی الکل مردش تظاهر به لذت می کند و فکر می کند قاعده ی بازی همین است
خشونت توجیه آزار روحی، کلامی، جسمی، جنسی مردی است که مست است
مستی انگار عذر موجهی باشد برای ناموجه ترین رفتارها
می دانید….؟ کتک بدترین نوع خشونت علیه زنان نیست… کبودی و زخم و شکستگی خوب می شوند …
…اما
قدرت ، شادابی و باور به خویشی که از زن در طول ماه ها و سال
…ها گرفته می شود گاهی
…… هیچ وقت
…… هیچ وقت
…… هیچ وقت
…… هیچ وقت
…… هیچ وقت
…… هیچ وقت
ترمیم نمی شود

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.