مه
04

نقطه سر خط

آنها که می‌روند وطن‌فروش نیستند.
آن‌هایی که می‌مانند عقب مانده نیستند.
آن‌هایی که می‌روند،
نمی‌روند آن طرف که مشروب بخورند.
آنهایی که می‌مانند،
نمانده‌اند که دینشان را حفظ کنند.
همه‌ی آنهایی که می‌روند سبز نیستند.
همه ی آن‌هایی که می‌مانند پرچم به دست ندارند.
آن‌هایی که می‌روند،
یک ماه مانده به رفتنشان غمگین می‌شوند،
یک هفته مانده می‌گریند ،
و یک روز مانده به این فکر می کنند ،
که ای کاش وطن جایی برای ماندن بود،
و آن‌هایی که می‌مانند،
می مانند تا شاید روزی وطن را جایی برای ماندن کنند.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.