مه
08

قانون جذب

If you think you are beaten, you are,
If you think you dare not, you don’t,
If you’d like to win, but think you can’t,
It’s almost certain you won’t.
برطبق قانون جذب:
اگر فکر می کنی شکست می خوری، پس شکست می خوری
اگر فکر می کنی جراتش را نداری، پس نداری
اگر دوست داری برنده شوی ، اما فکر می کنی که نمی توانی
تقریبا به یقین برنده نخواهی شد.

If you think you’ll lose, you’re lost,
For out in the world we find,
Success begins with fellow’s will,
It’s all in the state of mind.
بر طبق قانون جذب:
اگر فکر می کنی همه چیز را از دست خواهی داد، پس از دست خواهی داد
برای هر چیزی که در دنیای بیرون با آن روبرو می شویم
موفقیت از اشتیاق درونی ما شروع می شود
و همه چیز بستگی به حالت ذهنی ما دارد.

If you think you are outclassed, you are,
You’ve got to think high to rise.
You’ve got to be sure of yourself before,
You can ever win a prize.
برطبق قانون جذب:
اگر فکر می کنی قدیمی و بدردنخور و از رده خارج هستی ، همینطور است
برای اینکه صعود کنی باید متعالی و بزرگ بیاندیشی
باید اول خودت به لیاقت خودت در برنده شدن اطمینان یابی
تا بتوانی جایزه ای را برنده شوی

Life’s battles don’t always go
To the stronger or faster man,
But sooner or later, the person who wins,
Is the one who thinks he can!
بر طبق قانون جذب:
نبرد زندگی همیشه به نفع قوی ترها یا سریع تر ها نیست
اما دیر یا زود انسانی حق برنده شدن دارد
کسی است که فکر می کند می تواند برنده شود.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.