مه
09

بیاموزیم

آدمهای بزرگ درباره ایده ها سخن می گویند.
آدمهای متوسط درباره چیزها سخن می گویند.
آدمهای کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند.

آدمهای بزرگ درد دیگران را دارند.
آدمهای متوسط درد خودشان را دارند.
آدمهای کوچک بی دردند.

آدمهای بزرگ عظمت دیگران را می بینند.
آدمهای متوسط به دنبال عظمت خود هستند.
آدمهای کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند.

آدمهای بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند.
آدمهای متوسط به دنبال کسب دانش هستند.
آدمهای کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند.

آدمهای بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند.
آدمهای متوسط به دنبال حل مسئله هستند.
آدمهای کوچک مسئله ندارند.

آدمهای بزرگ سکوت را در سخن گفتن برمی گزینند.
آدمهای متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند.
آدمهای کوچک با سخن گفتن بسیار فرصت سکوت را از خود می گیرند.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.