ژوئن
20

به بهترین دوست های روزهای زندگی ام

I think this is the greatest and truest description I’ve ever heard for a Friend…..
تصور می کنم این بهترین و واقعی ترین توصیفی ست که تا کنون از دوست شنیده ام
Friends……..They love you.
دوستان…… تو را دوست می دارند
But they’re not your lover
اما معشوق تو نیستند
They care for you
مراقب تو هستند
But they’re not from your family
اما از اقوام تو نیستند
They’re ready to share your pain
آنها آماده اند تا در درد تو شریک بشوند
But they’re not your blood relation
اما آنها بستگان خونی تو نیستند
They are……..FRIENDS
آنها…… دوستان هستند
A True friend.
یک دوست واقعی
Scolds like a DAD
همانند پدر سخت سرزنشت میکند
Cares like a MOM
همانند مادر غم تو را می خورد
Teases like a SISTER
مثل یک خواهر سر به سرت می گذارد
Irritates like a BROTHER
مثل یک برادر ادای تو را در می آورد
And finally loves you more than a LOVER
و آخر اینکه بیشتر از یک معشوق دوستت می دارد
Send to all your good friends
برای تمام دوستان خوبتان بفرستید
Even me if I’m one of them
حتی برای من، اگر یکی از آنها هستم
The nicest place 2 be is in someone’s THOUGHTS!
زیباترین مکان برای حضور، افکار دیگران است

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.