ژانویه
01

دروغ

روزی دروغ به حقیقت گفت :

مــــیل داری باهم به دریـــا برویم و شنـــا کنیم ؟

حقیقــت ساده لــوح پذیرفت و گول خورد !

آن دو با هم به کنار ساحل رفتند،
وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد .

دروغ حیلــــه گـــر لباسهای او را پوشید و رفت !

از آن روز همیشه حقیقت عــــریان و زشت است ! ! !
اما دروغ در لبــــــاس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود…

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.