فوریه
14

عــــــــــاشـــــــــــــــــــق ! …

امیری به شاهزاده گفت:من عاشق توام !
شاهزاده گفت : زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.
امیر برگشت و دید هیچکس نیست !
شاهزاده گفت:عاشق نیستی !!!! عاشق به غیر نظر نمی کند.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.