آوریل
23

زندگی کوتاه است

این زندگی از آن توست.
هرآنچه دوست داری انجام بده و آنرا به کرّات انجام ده.
اگر چیزی را دوست نداری تغییرش بده.
اگر شغلت را دوست نداری، ترکش کن.
اگر وقت کافی نداری، از تماشا کردن تلویزیون خودداری کن.
اگر عشق زندگی ات را جستجو می کنی، دست نگه دار!
آن زمان که تو آنچه دوست داری انجام دهی، آنها خود در انتظارت خواهند بود.
زندگی ساده است، بیش از حد تجزیه و تحلیلش نکن تمام احساسات زیبا هستند.
وقتی غذا می خوری، قدر هر لقمه را بدان.
ذهنت را، دستانت را، و قلبت را به روی اتفاقات و مردم جدید باز کن، ما انسانها همگی در تفاوتهایمان متحدیم.
از اولین نفری که می بینی علایقش را سوال کن، و رویاها و آرزوهای امیدبخشت را با او در میان بگذار.
مرتب سفر کن؛ گم شدن کمک می کند خودت را پیدا کنی.
برخی فرصتها فقط یکبار در زندگی پیش می آیند، از دستشان نده.
زندگی در انسانهایی که می بینی و چیزهایی که با آنها می سازی معنا پیدا می کند، پس برو و شروع به ساختن کن.
رویاهایت را زندگی کن و علایقت را با دیگران در میان بگذار.
زندگی کوتاه است.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.