مه
05

یک …….

یک درخت می تواند شروع یک جنگل باشد،
یک لبخند می تواند آغازگر یک دوستی باشد،
یک دست می تواند یاری گر یک انسان باشد،
واژه می تواند بیانگر هدف باشد،
یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد،
یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد،
امید می تواند رافع روحتان باشد،
یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد،
یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد،
امروز آن “یک” باشیم.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.