مه
06

کارما

۱- آنچه که به بیرون می فرستید ….. به شما برمی گردد،
۲- آنچه را می کارید ….. درو می کنید،
۳- آنچه می دهید ….. می گیرید،
۴- آنچه در دیگران می بینید ….. در خودتان وجود دارد،
۵- قضاوت نکنید ….. تا در موردتان قضاوت نشود،
۶- عشق باشید ….. مورد عشق واقع می شوی.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.