مه
16

چند یادآوری مفید

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباشید, اشکهایت را با دستهای خودتان پاک کنید؛همه رهگذرند !
زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند، پس مراقب حرفهایتان باشید!
به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند بی اعتنا باشید، آنها به همان جا تعلق دارند، یعنی دقیقا”پشت سر شما !
گاهی در حذف شدن کسی از زندگیتان حکمتی نهفته است, اینقدر اصرار به برگشتنش نکنید!
آدما مثل عکس هستن، زیادی که بزرگشون کنید کیفیتشون میاد پایین!
زندگی کوتاه نیست، مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع می کنیم.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.