مه
18

نثار عشق

آدمهایی که منتظرند به همان اندازه عشق دریافت کنند که می بخشند، به شدت آسیب خواهند دید.
زیرا عشق را نه می شود وزن کرد، نه می توان به قطعات کوچک تبدیل کرد و توزیع کرد و نه می شود با قطره چکان به خورد مردم داد.
آدمها با هم متفاوتند هر کدام با امکانات، توانائیها و ضعفهایشان وارد یک رابطه می شوند.
اما آنچه روابط را خدشه دار می کند یا به دشمنی می کشاند،
این است که همه می خواهند حق به جانبشان باشد و سنگ محکشان میزان عشقی است که خرج کرده اند و دریافتی نداشته اند.
طعم شیرین زندگی زمانی حس می شود که با همه تفاوتها پذیرای یکدیگر باشیم و به جای توقع و قضاوت و حساب و کتاب، عشق نثار هم کنیم.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.