مه
19

زمان

یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد،
اما وقتی زمانش برسد،
فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونها درخت کافی است.
زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند.
در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید.
شاید امروز قدرتمند باشید،
اما یادتان باشد،
زمان از شما قدرتمندتر است.
از یک درخت هزاران چوب کبریت تولید می شود،
اما وقتی زمانش برسد،
یک چوب کبریت برای سوزاندن هزاران درخت کافیست.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.