دسامبر
13

مستحق ستایش

کسی که برایت آرامش بیاورد،
مستحق ستایش است.
انسان ها را در زیستن بشناس،
نه در گفتن !
در گفتار همه آراسته اند.

کوروش می گوید:
“بودن با کسى که دوستش ندارى و نبودن با کسى که دوستش دارى همه اش رنج است،پس اگر همچون خود نیافتى مثل خدا تنها باش و اگر یافتى آنرا چنان حافظ باش که گویا جزء ی از وجود توست”.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.