دسامبر
24

مجادله بر سر اثبات …..

بیهوده است مجادله بر سر اثبات دیانت یا بی دینی آدمها !
کسی که دروغ نمی گوید،
کسی که مهربان و با انصاف است،
کسی که از رنج دیگران اندوهگین می شود
و از شادمانی دیگران شاد است،
کسی که انسان را و پرنده را و گیاه و زمین را،
محترم می دارد،
به مقصد رسیده است ….
از هر راهی که رفته باشد.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.