دسامبر
25

فقط دزدی نکن …

خالد حسینی تو رمان “بادباک باز” می نویسه :
در دنیا فقط یک گناه هست و آن دزدی ست !
مرد آهسته در گوش فرزند تازه به بلوغ رسیده اش برای پند چنین نجوا کرد :
پسرم در زندگی هرگز دزدی نکن !
پس متعجب و مبهوت به پدر نگاه کرد،
بدین معنا که او هرگز دست کج نداشته ……
پدر به نگاه متعجب فرزند لبخندی زد و ادامه داد :
در زندگی دروغ نگو، چرا که اگر گفتی، صداقت را دزدیده ای،
خیانت نکن، که اگر کردی، عشق را دزدیده ای،
خشونت نکن، اگر کردی، محبت را دزدیده ای،
ناحق نگو، اگر گفتی، حق را دزدیده ای،
بی حیایی نکن، اگر کردی، شرافت را دزدیده ای،
پس در زندگی فقط دزدی نکن ……

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.