فوریه
08

دوتائى ها

انسان ۲ نوع معلم دارد: آموزگار و روزگار. هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی، دومی با تلخی به تو می آموزد…
انسانها؛ در دو صورت چهره واقعی خودشان را نشان می دهند: اول، بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند، دوم اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . .
دو چیز شما را تعریف می کند: بردباری تان، وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان، وقتی همه چیز دارید….
تنها دو روز در سال هست که نمی تونی هیچ کاری بکنی، یکی دیروز و یکی فردا ….
دو شخـص به تـو می آمـوزد: یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار. اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت ….
آدما دو جور زندگی می کنن : یا غرور شونو زیر پاشون می ذارن و با انسانها زندگی می کنن، یا انسانها رو زیر پاشون می ذارن و با غرورشون زندگی می کنن ….
رابطه ها در دو حالت قشنگ می شن: اول پـیـدا کـردن شـبـاهت ها، دوم احترام گذاشتن به تفاوتها.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.