فوریه
14

عجایب هفتگانه

از یک گروه از دانش آموز خواستد اسامی عجایب هفتگانه را بنویسند…
علی رغم اختلاف نظر ها، اکثرا اینها را جزو عجایب هفت گانه نام بردند:
اهرام مصر تاج،
محل دره بزرگ (به نام گراند کانیون در امریکا)،
کانال پاناما،
کلیسای پطرس مقدس،
دیوار بزرگ چین،
آبشار نیاگارا.
آموزگار هنگام جمع کردن نوشته های دانش آموزان، متوجه شد که یکی از آنها هنوز کارش را تمام نکرده است.
از دخترک پرسید که آیا مشکلی دارد ؟
دختر جواب داد : بله کمی مشکل دارم، چون تعداد شگفتی ها خیلی زیاد است و نمی دانم کدام را بنویسم !
آموزگار گفت: آنهایی را که نوشته ای نام ببر شاید ما هم بتوانیم کمک کنیم.
دخترک با تردید چنین خواند:
به نظر من عجایب هفت گانه دنیا عبارتند از:
دیدن، شنیدن، لمس کردن، چشیدن، احساس کردن، خندیدن، دوست داشتن.
اتاق در چنان سکوتی فرو رفت که حتی صدای زمین افتادن سنجاق شنیده می شد !
آن چیزهایی که به نظرمان ساده و معمولی می رسند، آنها را نادیده و دست کم میگیریم، حقیقا شگفت انگیزند…
با ملایمت به یادمان می آورند که با ارزش ترین چیزهای زندگی ساخته دست انسان نیستند و آنها را نمی توان خرید،
آن قدر خود را مشغول نکنید که بی توجه از کنارشان بگذرید…

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.