فوریه
15

قانون کائنات

کائنات شما را … مجازات نمی کند
برکت هم نمی بخشد
کنترل هم نمی کند…. کائنات تنها به آن ارتعاشى که از جانب شما ارسال می شود پاسخ می دهد.
شاد بیاندیشى, شادمانى نصیبت می شود،
منفى بیاندیشى، آنچه نصیبت می شود منفی است،
هر سیگنالی که از تو به بیرون ارسال شود.. مثل بازگشت صدا به سویت باز می گردد،
این جهـان کـوه اسـت و فعـل مـا نـدا… سـوى مـا آیـد نـداهـا را صـدا…
رنـج نباید تو را غمگین کند، این همان جایی است که اغلب مردم اشتباه می کنند…
رنج قرار است تو را هوشیار تر کند، چون انسانها زمانی هوشیارتر می شوند که زخمی شوند،
رنج نباید بیچارگی را بیشتر کند.
رنجت را تنها تحمل نکن،
رنجت را درک کن،
این فرصتی است براى بیداری،
وقتی آگاه شوی بیچارگی ات تمام می شود…
اگر که به جاى محبتی که به کسی کردید از او بی مهری دیده اید،
مأیوس نشوید،
چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری،
در زمان دیگری،
در رابطه با موضوع دیگری خواهید گرفت.
شک نکنید!
این قانون کائنات است….

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.