مارس
26

نام روزهای ماه در ایران باستان

با درود بر ایرانیان راستین :
در زیر نام روزهای باستانی ایرانشهر را برای شما آورده‌ام!
2qxqexi
ایرانیان برای هر روز از ۳۰ روز یک ماه،نام ویژه‌ای داشتند . در آنها بنگرید تا ببینید اجداد نیک سرشت ما روزهای خویش را به چه نامهایی می شناختند و آغاز می کردند…باید بگویم روزهی هشتم و پانزدهم و بیست و سوم بنام دی می باشد که به مفهوم آفریدگار است.برای این که در شمارش روزها این ۳ روز از هم باز شناخته شوند آنها را با نام روزهای پشت سرشان می خواندند.
پیشکش می کنم به تمام دوستداران فرهنگ ایران زمین!
rwnojm
۱ـ اورمزد : ساده شده اهورمزدا
۲ـ بهمن : اندیشه نیک
۳ـ اردیبهشت : بهترین راستی و پاکی
۴ـ شهریور : شهریاری نیرومند
۵ـ سپندارمد : فروتنی و مهر پاک
۶ـ خورداد : تندرستی
۷ـ امرداد : بی مرگی و جاودانگی
۸ـ دی بآذر : آفریدگار
۹ـ آذر : آتش ، فروغ
۱۰ـ آبان : آبها،هنگام آب
۱۱ـ خیر«خور» : آفتاب
۱۲ـ ماه : ماه
۱۳ـ تیر : نام ستاره باران
۱۴ـ گوش«گئوش» : جهان،زندگی هستی
۱۵ـ دی بمهر : آفریدگار
۱۶ـ مهر : دوستی،پیمان
۱۷ـ سروش: فرمانبرداری
۱۸ـ رشن : دادگری
۱۹ـ فروردین : فروهر،نیروی پیشرفت
۲۰ـ ورهرام : پیروزی
۲۱ـ رام : رامش،شادمانی
۲۲ـ باد : باد
۲۳ـ دی بدین : آفریدگار
۲۴ـ دین : بینش درونی
۲۵ـ ارد«اشی» : خوشبختی،داریی
۲۶ـ اشتاد : راستی
۲۷ـ آسمان : آسمان
۲۸ـ زامیاد : زمین
۲۹ـ مانتره سپند : گفتار پاک
۳۰ـ انارام : فروغ و روشنایهای بی پایان

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.