نوامبر
19

GOD

یه کشیشی داشته توی یه بیابون می رفته، میفته تو یه چاه.
هی داد زد : خدایا کمکم کن ، خدا کمکم کن.
یه ماشین آتش نشانی اومد، یه طناب انداخت و گفت : طنابو بگیر بیا بالا.
کشیش گفت : ولم کن فقط خدا باید کمکم کنه، خدا بهم کمک می کنه.
گفت : طنابو بگیر بابا همینجا میمیریا.
گفت : نه خدا به من کمک می کنه.
کشیش میمیره میره اون دنیا !
به خدا میگه : خدا من این همه به تو ایمان داشتم این همه عبادت کردم، چرا کمکم نکردی؟
خدا بهش گفت : آخه بی پدر و مادر، تو نگفتی ماشین آتش نشانی وسط بیابون چیکار میکنه !!!

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.